Terug naar home

Privacy Statement

LAATSTE UPDATE: 5 JULI 2023

HuisartsDichtbij is een gezondheidsplatform dat is ontwikkeld door Arts en Zorg (Arts en Zorg B.V.), statutair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan Herculesplein 28 (3584 AA) in Utrecht. HuisartsDichtbij maakt onderdeel uit van de dienstverlening van aangesloten (zorg)aanbieders. Als online platform hebben wij te maken met persoonsgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw privacy van essentieel belang is.

Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving verwerken. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens bij HuisartsDichtbij, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het onderdeel ‘Functionaris voor gegevensbescherming’.


1. Jouw gegevens

Welke persoonsgegevens in HuisartsDichtbij worden bewaard, is afhankelijk van de manier waarop je van HuisartsDichtbij gebruikmaakt. In zijn algemeenheid kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens in HuisartsDichtbij worden verwerkt:

 • Contactgegevens
 • Persoonlijke gegevens
 • Identificatiegegevens
 • Medische gegevens
 • Gegevens die worden verstrekt als je contact met ons opneemt of een klacht indient.

Wij verwerken jouw gegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij jouw gegevens alleen verwerken als we hiervoor een wettelijke grondslag hebben en voor specifiek bepaalde doelen. We waarborgen hierbij de vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


2. Wat zijn de plichten van HuisartsDichtbij?

Via HuisartsDichtbij kan je als patiënt gebruikmaken van verschillende diensten. Niet iedere huisartsenpraktijk biedt alle diensten van HuisartsDichtbij aan. Je kunt bij je eigen praktijk of gezondheidscentrum navragen welke diensten zij via HuisartsDichtbij aanbieden. In het dienstenaanbod van HuisartsDichtbij zijn er twee varianten:

 1. Het digitale platform HuisartsDichtbij
 2. Het digitale platform in combinatie met zorgverlening eerstelijnszorg

2.1 Het digitale platform HuisartsDichtbij

Een aangesloten zorgaanbieder neemt het digitale platform HuisartsDichtbij als dienst af. Volgens de AVG is de aangesloten zorgaanbieder de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de digitale patiëntomgeving van HuisartsDichtbij. HuisartsDichtbij heeft de rol van Verwerker van persoonsgegevens.


2.2 Het digitale platform in combinatie met zorgverlening eerstelijnszorg

Wanneer niet alleen het digitale platform, maar ook een beroep wordt gedaan op de medische dienstverlening van Arts en Zorg, dan heeft HuisartsDichtbij de rol van Verwerkingsverantwoordelijke voor deze aanvullende diensten. Dit kan het geval zijn wanneer de aangesloten zorgaanbieder ook bijvoorbeeld de chatservice en klachtenchecker afneemt en deze worden uitgevoerd door medewerkers van Arts en Zorg.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet HuisartsDichtbij als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verwerkt. Deze doeleinden worden stuk voor stuk beschreven in hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring: ‘Wanneer en voor welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens?’.
 • Normaal gesproken vindt er geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Wanneer we jouw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, vragen wij eerst toestemming. Wij doen dit niet wanneer wij wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens voor het andere doel te delen of wanneer de verwerking van je gegevens samenvalt met het oorspronkelijke doel. Als een verwerking plaatsvindt op basis van een door jou gegeven toestemming, kan jij deze toestemming altijd weer intrekken.
 • De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de wettelijke basis zoals omschreven in de AVG. Verwerkingen binnen HuisartsDichtbij vinden plaats binnen de grondslagen uitvoering van de overeenkomst, toestemming, het nakomen van een wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigd belang.

Alle medewerkers van HuisartsDichtbij zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast zijn jouw persoonsgegevens goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.


3. Wanneer en voor welke doeleinden verzamelen wij jouw gegevens?

We lichten in de paragrafen hieronder verder toe voor welke doeleinden wij jouw gegevens verzamelen. Hierbij maken we onderscheid tussen de verschillende doeleinden (en de daarbij horende diensten) van ons online platform.

Aanvullend kunnen wij gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van contact en/of klachten.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen en/of uitspraken.
 • In het kader van een geschil, rechtsvordering en/of juridische procedure.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden en verbetering van (de diensten van) HuisartsDichtbij.

3.1 Gebruik van HuisartsDichtbij als patiënt van een aangesloten huisartsenpraktijk

Variant 1: Het Digitale Platform HuisartsDichtbij

Zodra jij als patiënt inlogt op HuisartsDichtbij, worden de volgende gegevens overgenomen uit het Huisartsen Informatie Systeem van de zorgaanbieder: geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Hierbij wordt eenmalig gevraagd om je profiel aan te vullen met mobiele telefoonnummer en (indien nog niet bekend of niet correct) het juiste e-mailadres. Je bent niet verplicht om deze gegevens door te geven.

De hiervoor genoemde gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat jouw account wordt verwijderd. Je kunt contact opnemen met HuisartsDichtbij om je account te verwijderen.

Fysieke en telefonische afspraken met jouw praktijk

Via HuisartsDichtbij kan je afspraken inplannen met jouw praktijk. Nadat je een fysieke of telefonische afspraak hebt gemaakt in HuisartsDichtbij, worden de volgende gegevens opgeslagen in HuisartsDichtbij:

 • Je naam.
 • Naam van je huisartsenpraktijk.
 • E-mailadres voor een bevestigingsmail.
 • Telefoonnummer voor een telefonische afspraak.

Deze gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat je vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Video-afspraak met jouw praktijk

Via HuisartsDichtbij kun je een video-afspraak inplannen met jouw zorgverlener. Voor video-afspraken gebruiken wij de software van Vonage. Vonage is een verwerker van Arts en Zorg en verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de video-afspraak. Voor het inplannen van een video-afspraak moet je jezelf identificeren met behulp van DigiD.

Als je een video-afspraak hebt gemaakt in HuisartsDichtbij, worden de volgende gegevens verwerkt in HuisartsDichtbij:

 • Je naam.
 • Naam van je huisartsenpraktijk.
 • E-mailadres voor een bevestigingsmail met video URL.
 • Tijdstip van de afspraak.

Deze gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat je vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Het kan voorkomen dat jouw zorgverlener je per e-mail uitnodigt voor een video-afspraak. Voor deze video-afspraken hoef je jezelf niet te identificeren met behulp van DigiD. Ook voor deze afspraken worden bovenstaande gegevens verwerkt in HuisartsDichtbij. Wanneer de video-afspraak is afgelopen, dan wordt jouw naam meteen verwijderd uit HuisartsDichtbij. Andere niet-identificeerbare gegevens blijven bewaard.

E-consult

Wanneer je een vraag stelt via een e-consult verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam van je huisartsenpraktijk.
 • Je e-mailadres voor een notificatie van de reactie van de zorgverlener.

Deze gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat je vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Herhaalrecepten

Wanneer je een herhaalrecept voor een medicijn aanvraagt, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam van je huisartsenpraktijk.
 • Informatie over je herhaalrecept.

Informatie over je herhaalrecept wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier bij jouw huisarts en wordt niet bewaard in HuisartsDichtbij. Gegevens over je huisartsenpraktijk blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat jouw account wordt verwijderd*.

*Je kunt contact opnemen met HuisartsDichtbij om je account te verwijderen.


Variant 2: Het digitale platform in combinatie met zorgverlening eerstelijnszorg

Niet iedere huisartsenpraktijk biedt alle diensten van HuisartsDichtbij aan. De volgende diensten zijn optioneel. Je kunt bij je eigen praktijk of gezondheidscentrum navragen welke diensten zij via HuisartsDichtbij aanbieden.

Chat

Indien jouw praktijk gebruik maakt van de chat kan je live vragen stellen over jouw gezondheid. De chat wordt beantwoord door gediplomeerde zorgverleners. Deze zijn werkzaam bij de aangesloten zorgaanbieder of bij het Medisch Contact Centrum (MCC) van Arts en Zorg. Dit houdt in dat, wanneer je een chat start op de website van je huisartsenpraktijk of via HuisartsDichtbij, je vraag niet per definitie door een zorgverlener van je eigen praktijk wordt behandeld. De zorgverlener heeft wel inzage in jouw dossier om je goed te kunnen helpen.

Alle chatgesprekken worden bewaard in HuisartsDichtbij totdat je vraagt deze gesprekken, of je volledige account, te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Afspraak bij het Medisch Contact Centrum

Indien jouw praktijk hier gebruikt van maakt kun je een telefonische of video-afspraak inplannen met een huisarts van ons Medisch Contact Centrum. De zorgverlener heeft tijdens dit gesprek inzage in jouw dossier om je goed te kunnen helpen.

Klachtenchecker

Indien jouw praktijk gebruik maakt van de klachtenchecker op HuisartsDichtbij, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Geslacht en leeftijd.
 • Antwoorden op gezondheidsvragen.
 • Resultaat van de klachtenchecker.

Mogelijke resultaten van de klachtenchecker zijn:

 • Een advies in type kanaal en eventueel zorgverlener.
 • Een of meerdere klachten met onderbouwing (de onderbouwing bestaat uit welke klachten/antwoorden van jou voor deze diagnose spreken en welke niet).

Deze gegevens gebruiken we om achteraf te controleren of de adviezen juist waren en zo de klachtenchecker te verbeteren.

We delen de uitkomsten van de klachtenchecker met je huisartsenpraktijk en met een onafhankelijke huisarts van Arts en Zorg die de uitkomsten van jouw klachtenchecker – voor onderzoeksdoeleinden – aanvullend beoordeelt. We delen de volgende informatie:

 • Naam.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Op basis van de klachtenchecker; de mogelijke klacht(en) met onderbouwing.
 • Antwoorden op gezondheidsvragen.

Deze informatie is alleen zichtbaar voor je huisartsenpraktijk via een beveiligde zorgverlenersomgeving. Deze gegevens delen we met de praktijk, met als reden:

 • Bij zelfzorgadvies: om te controleren of je niet toch een zorgverlener moet spreken met deze klachten. Als dat het geval is, neemt de praktijk contact met je op via telefoon, e-mail of HuisartsDichtbij.
 • Bij advies voor een reguliere afspraak: om te bepalen of de afspraak bij de juiste zorgverlener is en met de juiste urgentie. Ook worden deze gegevens door de zorgverlener gebruikt om de afspraak voor te bereiden.
 • Bij advies voor een afspraak met spoed of binnen 24 uur: om te controleren of de afspraak de juiste urgentie heeft. De doktersassistent bekijkt deze gegevens alleen wanneer je zelf contact opneemt met de praktijk en aangeeft dat je de klachtenchecker hebt ingevuld.

Na beoordeling door de doktersassistent en een eventuele afspraak, worden de gegevens maximaal 90 dagen bewaard in het zorgverlenersportaal. Een onafhankelijke huisarts beoordeelt deze gegevens voor onderzoek. Na deze 90 dagen blijven de gegevens in de database van HuisartsDichtbij bewaard totdat je vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Alleen als je inlogt op HuisartsDichtbij met jouw DigiD, tonen we je je laatst ingevulde klachtenchecker. Start je een nieuwe klachtenchecker? Dan zijn eerdere resultaten van de klachtenchecker niet meer zichtbaar.

We gebruiken geanonimiseerde klinische gegevens voor onderzoeksdoeleinden met het Leiden Universitair Medisch Centrum en delen deze met de leverancier van de gebruikte tool. De gegevens zijn niet meer naar jou terug te herleiden en worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.


3.2 E-mail doeleinden

Wij maken gebruik van Sendgrid om via e-mail te communiceren of gegevens te verzamelen. We gebruiken dit bijvoorbeeld om je te herinneren aan afspraken, maar ook om je een bevestiging te sturen van een gemaakte afspraak of een afgenomen dienst. Deze servicemails zijn essentieel voor een goede dienstverlening. De servicemails zijn onvermijdelijk bij het gebruik van HuisartsDichtbij.

Door in te loggen met DigiD geef je toestemming aan HuisartsDichtbij om jouw e-mailadres over te nemen uit het Huisartsen Informatie Systeem en servicemails naar dat e-mailadres te sturen.

Gebruikerspanel

Wanneer je je contactgegevens deelt om je aan te melden voor ons gebruikerspanel, ontvang je af en toe een uitnodiging om deel te nemen aan een gebruikersonderzoek of vragenlijst. Deelname is altijd vrijwillig. Wanneer je niet langer wilt deelnemen aan ons gebruikerspanel, kun je je afmelden door een e-mail te sturen naar info@huisartsdichtbij.nl.

Zivver: digitale uitwisseling van gegevens

Om je gegevens en privacy te beschermen maken we gebruik van Zivver voor de digitale uitwisseling van gegevens. Zivver versleutelt informatie, waardoor e-mails veilig worden verzonden. De uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor het verlenen van de HuisartsDichtbij diensten.


3.3 Cookie Statement

Op onze website gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver, bij bezoek aan een webpagina, op jouw computer of ander elektronische apparaat (hierna “device”) plaatst. Doordat een cookie op je device wordt geplaatst, kan de webpaginaserver jouw device herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op je device worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door de browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze bij een volgend bezoek aan de website worden uitgelezen.

Cookies op HuisartsDichtbij

Op onze website worden cookies gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Functionele en technische cookies: Deze zijn noodzakelijk voor het werken van de website. Ze maken basisfuncties van een website, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk. Op deze manier zorgen de functionele cookies er onder andere voor dat je op onze website kunt inloggen, dat je taalvoorkeur wordt onthouden, dat je browserinstellingen worden uitgelezen of dat je een formulier kunt invullen. Zonder deze cookies werkt de website niet goed.
 • Analytische cookies: Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Deze inzichten gebruiken we voor statistische analyses. De informatie die we hiervoor verzamelen, is anoniem en niet te herleiden tot een bepaald individu. We gebruiken analytische cookies onder andere voor het bijhouden van het aantal bezoekers en het aantal terugkerende bezoekers op onze website.

Microsoft Application Insights

We gebruiken Application Insights van Microsoft om de statistieken van het gebruik van huisartsdichtbij.gezond.nl bij te houden. De cookies die met behulp van Application Insights worden geplaatst zijn ai_session en ai_user.

In- en uitschakelen van cookies

De cookies worden geplaatst op elk device waarmee je gebruikmaakt van HuisartsDichtbij (huisartsdichtbij.gezond.nl). Wil je geen cookies via HuisartsDichtbij ontvangen, dan moet je per device je browserinstellingen aanpassen. Via de instellingen van de internetbrowser kun je cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen.

Het aanpassen van je instellingen kan effect hebben op de websites die je bezoekt. Het kan bijvoorbeeld je mogelijkheden beperken om HuisartsDichtbij of onderdelen van onze dienst te gebruiken.


4. Delen van persoonsgegevens met derden

HuisartsDichtbij deelt persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de verwerking van de persoonsgegevens op basis van een van de eerder genoemde grondslagen.

Overige belangrijke subverwerkers zijn:

Subverwerker 1

Naam: Logius

Doel van verwerking: DigiD identificatie patiënt d.m.v. het verstrekken van het Burgerservicenummer patiënt

Locatie van verwerking: Nederland

Subverwerker 2

Naam: MicroSoft

Doel van verwerking: MS Azure services

Locatie van verwerking: Europese Economische Ruimte

Subverwerker 3

Naam: Vonage

Doel van verwerking: Video API voor interactieve video contacten

Locatie van verwerking: Amazon Web Services Inc


5. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om jouw gegevens te beschermen. HuisartsDichtbij wordt jaarlijks ge-audit en werkt met gecertificeerde ICT-dienstverleners. Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. De gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo'n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt en de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.


6. Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben opgesomd. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd of volledig geanonimiseerd, zodat het niet langer mogelijk is om jou te identificeren.


7. Jouw rechten

Over jouw gegevens heb je recht op het volgende:

 • Recht op inzage in en een kopie van jouw gegevens
 • Recht van (feitelijke) correctie van of aanvulling op jouw gegevens
 • Recht op verwijdering van jouw gegevens en het ‘recht om vergeten te worden’
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (dataportabiliteit)
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Deze rechten zijn niet absoluut. Dat betekent dat wij per geval beoordelen of wij hier aan kunnen voldoen. Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk laten weten aan HuisartsDichtbij. Hierbij kunnen je belangen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).


8. Contact en vragen

Bij vragen over je gegevens kun je contact met ons opnemen. Voor vragen over je medische dossier kun je terecht bij je huisartsenpraktijk. Heb je bezwaar tegen een bepaalde informatie-uitwisseling of wil je iets laten aanpassen? Dit kun je aan ons doorgeven.

Daarnaast hebben wij een functionaris gegevensbescherming waarbij je terecht kunt met algemene vragen over het gebruik van je persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met deze functionaris door te mailen naar fg@artsenzorg.nl of telefonisch via 070 - 711 24 21.


9. Meer informatie

Aanvullende informatie over je privacy of wetgeving vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en de website van de Nederlandse Rijksoverheid.

Klachten

Als je vermoedt dat HuisartsDichtbij je persoonsgegevens gebruikt op een manier die in strijd is met de geldende privacywetgeving kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht leest u op hun website.

We adviseren je om eerst contact met ons op te nemen. Dit kan via het contactformulier of door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming. Samen met jou zoeken we naar de beste oplossing.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-07-2023.

HuisartsDichtbij maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Lees meer in ons privacystatement...